Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu Założycielskiego
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 557 ze zmianami)
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 5. Statutu
 6. Zarządzeń Kuratora
 7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 8. Ramowego planu pracy Szkoły
 9. Plan rozwoju Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim
 10. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 11. Regulaminów:
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
 • Regulaminu Rady Rodziców
 • Regulaminu Biblioteki Szkolnej
 • Regulaminu Świetlicy Szkolnej

Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Lubawka. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

drukuj
metryka
historia zmian